Laatste nieuws over de Wet DBA: De Eerste Kamer commissie heeft het wetsvoorstel DBA op 2 februari 2016 aangenomen. De VAR verdwijnt definitief per 1 mei 2016.  Lees hier meer.

De overheid is van mening dat de wildgroei aan schijnzelfstandigen niet langer door kan gaan. Omdat de opdrachtgever geen verantwoordelijkheid draagt over het juist gebruik van de VAR wordt schijnzelfstandigheid in de hand gewerkt met risico’s voor de zzp’er. De opdrachtgever is immers gevrijwaard, mits er geen opzet in het spel is. In 2013 is besloten dat de opdrachtgever medeverantwoordelijk moet worden voor het juist toepassen van de regels rond de inzet van zelfstandigen. In de zomer van 2015 is de Wet DBA aangenomen in de Tweede Kamer. Momenteel buigt de Eerste Kamer zich nog over de plannen. Als de plannen doorgaan dan zal de wet per 1 januari 2016 in werking treden. De VAR is dan passé.

Van VAR naar Wet DBA, ofwel: vooraf goedgekeurde modelovereenkomsten

Het laten beoordelen van overeenkomsten of het gebruikmaken van reeds goedgekeurde overeenkomsten is evenals het gebruik van de VAR niet verplicht. Wanneer de opdrachtgever werkt met een goedgekeurde modelovereenkomst dan weet de opdrachtgever zeker dat hij met zzp’ers kan werken zonder werkgever te worden en hoeft hij geen loonheffing (lh) en sociale verzekeringspremies (sv) in te houden.

Modelovereenkomsten, overeenkomsten buiten dienstverband zonder ‘werkgeversgezag’

De wetswijziging heeft als doel het bestrijden van schijnzelfstandigheid. Daarom verwachten wij dat een modelovereenkomst alleen wordt goedgekeurd als er minimaal één van de drie elementen van een arbeidsovereenkomst ontbreekt. Meestal zal het gaan om gezag. Er wordt immers veelal persoonlijke arbeid verricht tegen een vorm van beloning. Als er dan nog gezag bij komt dan is er een arbeidsovereenkomst en kan de modelovereenkomst niet goedgekeurd worden. Een goedgekeurde modelovereenkomst moet wel overeenkomen met de feitelijke werksituatie anders heeft de modelovereenkomst geen enkele waarde. Lees hier meer over het ontstaan van een arbeidsovereenkomst.

Afschaffing VAR = geen beoordeling vooraf over de fiscale kwalificatie van de inkomsten

Als de zzp’er het VAR-aanvraagformulier naar waarheid had ingevuld en de feitelijke situatie klopte met de omschrijving op de VAR-wuo dan had de zzp’er zekerheid over zijn kwalificatie als ondernemer en zijn recht op ondernemersfaciliteiten. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of er sprake is van de plicht tot het afdragen van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van de voorgelegde overeenkomsten geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de zzp’er in de inkomstenbelasting. Er is dus geen controle vooraf. Houd dus zelf goed in de gaten of je echt recht hebt op ondernemersfaciliteiten.

Professionals inhuren zonder VAR cq. modelovereenkomst

Een opdrachtgever die de voorkeur geeft aan extern personeel heeft voor het invullen van zijn opdracht een keuze uit een groot aantal flexibele professionals. De externe flexibele schil kan naast zzp’ers bestaan uit uitzendkrachten, payroll professionals, detachering professionals of Uniforce Professionals. De mate van ondernemerschap is een belangrijke afweging. Wil je echt ondernemer zijn dan kan je naast zzp’er ook aan Uniforce Professionals denken. Lees hier meer over de ondernemersvorm van Uniforce Professionals.