Uniforce geeft jaarlijks per 1 juli, basis van een compleet dossier, een Verklaring Uniforce Registratie (VUR) af. Om ook dit jaar de VUR weer tijdig te kunnen afgeven dienen de jaarstukken 2016 vóór juni 2017 aangeleverd te worden.

Bij aanlevering dienen de jaarstukken, het Assurance rapport en de ongewijzigde compleet ingevulde en getekende standaard notulen in één keer aangeleverd te worden. (Bij deze het verzoek in de standaard notulen geen wijzigingen aan te brengen of artikelen te verwijderen, deze worden niet geaccepteerd en dat levert weer vertraging op).

Tijdig deponeren bij KvK

Na ‘vaststelling van de jaarstukken’ dienen de deponeringstukken binnen 6 dagen bij de KvK ingeleverd te worden. Omdat er het afgelopen jaar bij te late deponering boetes zijn opgelegd, krijgen we nu het effect dat Uniforce Professionals na aanlevering direct gaan bellen of de getekende notulen tijdig teruggestuurd kunnen worden om daarna tijdig te kunnen deponeren. Dit omdat zij de indruk hebben dat de deponeringstukken binnen zes dagen na de op de notulen aangeven datum waarop de vergadering gehouden is, gedeponeerd dienen te worden. Dit is een misverstand, de jaarstukken zijn formeel pas vastgesteld als de laatste handtekening op de notulen geplaatst is. Vanaf heden zal Uniforce bij de handtekening ook de datum zetten. De notulen gaan daarna direct terug naar de Uniforce Professional, zodat er aan de deponeringstermijn voldaan kan worden.

Het kan zijn dat – door drukte de komende tijd – de getekende notulen niet direct getekend terug komen, dat brengt een tijdig deponeren echter niet in gevaar.

Centraal aanleveren

Om een snelle en efficiënte doorstroom van de jaarstukken te waarborgen vragen we alle Uniforce Professionals vanaf nu de jaarstukken, assurance rapporten en notulen niet naar een individuele Uniforce medewerker te sturen maar naar het centrale e-mailadres: backoffice@nulluniforce.nl. Dit waarborgt de meest snelle afhandeling.

Aanleveren Verklaring van Goed Betalingsgedrag

Om de VUR tijdig af te kunnen geven, dient Uniforce ook in het dossier de per kwartaal door de Belastingdienst afgegeven ‘Verklaring van Goed Betalingsgedrag’ of ‘wka-verklaring’ te hebben. Uniforce vraagt deze verklaring per kwartaal aan, op basis van de door de Uniforce Professional afgegeven volmacht. Echter, door gewijzigde werkwijzen bij de Belastingdienst worden de door ons aangevraagde verklaringen tegenwoordig steeds vaker naar het adres van de DUBV / Uniforce Professional gestuurd. Voor de afgifte van de VUR is het wel noodzakelijk dat Uniforce deze verklaring in het dossier heeft. Bij deze willen wij jullie verzoeken om, als je een verklaring van de Belastingdienst toegestuurd krijgt, deze in te scannen en per mail te sturen naar Uniforce. Dan loopt daardoor de afgifte van de VUR in ieder geval geen vertraging op.

Vragen of meer informatie? Neem contact op via 0341-416500 of via info@nulluniforce.nl.