Veelgestelde vragen over het Uniforce-concept

De Declarabele Uren BV

Wat is een Declarabele Uren BV?

De Declarabele Uren B.V. (DUBV) is een B.V. met speciale statuten, die Uniforce Group samen met jou opricht. Die DUBV is als werkgever de contractpartij richting de opdrachtgever. Vanuit de DUBV kun je gedetacheerd worden én werken met alle overeenkomsten van opdracht. Dit geeft je de vrijheid in opdrachtkeuze en -duur.

Wat is het verschil tussen een B.V. en een DUBV?

Er is een belangrijk verschil tussen een BV en een Declarabele Uren BV (DUBV). Binnen de DUBV bestaat er namelijk een gezagsverhouding met de directeur van de DUBV en wordt erop toegezien dat de directeur kwaliteitsregels ten aanzien van administratie en wettelijke verplichtingen naleeft.

Door deze inrichting ben je, als zelfstandig professional, naast ondernemer/directeur van je DUBV óók werknemer van de DUBV. Je bent als werknemer verzekerd in het sociale stelsel en hebt daardoor de zekerheid van het sociale vangnet, mochten de zaken niet goed gaan (WW/WIA). Daarnaast voldoet de DUBV aan alle verplichtingen van het werkgeverschap.

Wat is het verschil tussen een B.V. en een eenmanszaak?

Het belangrijkste verschil tussen een B.V. en de eenmanszaak ligt op fiscaal vlak. De B.V., en dus ook de Declarabele Uren BV kent niet de fiscale faciliteiten van de eenmanszaak zoals ondernemersaftrek, startersaftrek e.d.

Voor wie is de DUBV geschikt?

De DUBV is geschikt voor zelfstandig professionals die in de feitelijke situatie bij hun opdrachtgever(s) vaak schijnzelfstandig zijn. Er is, op basis van die feitelijke werksituatie, dan sprake van een arbeidsovereenkomst tussen de professional en de opdrachtgever. De professional kan zijn werk in principe niet of niet vaak als zelfstandige uitvoeren. Of de DUBV geschikt is voor jouw situatie, vertellen we je graag in een persoonlijk gesprek.

Kan ik personeel aannemen in de DUBV?

Nee, het is niet mogelijk om personeel aan te nemen. Mocht je dit toch graag wensen dan zou je kunnen overwegen om een holding op te richten boven de bestaande B.V. Voor advies kun je altijd terecht bij een van onze adviseurs of bij je accountant/administratiekantoor.

Grootste voordelen DUBV

De DUBV maakt onderdeel uit van het Uniforce-concept. Met dit concept bestaat geen onduidelijkheid over jouw ondernemerschap en de arbeidsrelatie met je opdrachtgever. De bijbehorende Verklaring Uniforce Registratie (VUR) vrijwaart jouw opdrachtgevers van naheffingen loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Je kunt werken voor wie je maar wilt en zolang  je maar wilt. Je bent niet afhankelijk van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Jouw opdrachtgever heeft de garantie dat hij geen werkgever is en geen loonheffingen en sociale verzekeringspremies hoeft te betalen.

Doordat je werknemer bent in de DUBV en de DUBV als jouw werkgever voldoet aan alle regels en wetten, bouw je daarnaast rechten op voor o.a. de WW en WIA. Je hebt hiermee dezelfde inkomenszekerheid als een medewerker in loondienst. Wanneer je al lange tijd zelfstandig ondernemer bent moet je die rechten wel opnieuw opbouwen. Kijk hier voor de voordelen DUBV.

Gezagsverhouding

Wat doet Uniforce als aandeelhouder in de DUBV?

Uniforce Group krijgt 20 aandelen zonder recht op winst. Statutair is bepaald dat Uniforce Group zeggenschap heeft over het aanname en ontslagbeleid van de directeur en toezicht houdt op het volgen van de kwaliteitsregels. Hierdoor ontstaat een gezagsverhouding tussen de zelfstandig professional en de DUBV. Uniforce Group houdt zich niet bezig met het dagelijks bestuur van de DUBV. Als zelfstandig professional bepaal je in de rol van directeur zelf waar en bij wie je gaat werken, tegen welk tarief etc.

Wat houdt de gezagsverhouding binnen de DUBV in?

Een gezagsverhouding is nodig voor het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst binnen de DUBV. Daar draait het Uniforce-concept om.

Als zelfstandig professional krijg je 80 aandelen en het volledig recht op winst. Hiermee ben je directeur van de DUBV en dus verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van je bedrijf. Uniforce Group krijgt 20 aandelen zonder recht op winst.

Uniforce Group heeft zeggenschap over het aanname en ontslagbeleid van de directeur en houdt toezicht op het volgen van de kwaliteitsregels. Door deze gezagsverhouding ontstaat er een arbeidsovereenkomst binnen de DUBV. Het gezag betreft regels omtrent:

 • het steeds op orde hebben van de (financiële administratie) van de DUBV en het voldoen van alle fiscale verplichtingen;
 • het correct uitvoeren van wettelijke verplichtingen, zoals de regels voor B.V. ’s omtrent het gebruikelijk loon;
 • het niet mogen aangaan van risicovolle investeringen;
 • financiële uitgaven: geen uitgaven doen als daar geen financiële middelen c.q. -garanties voor zijn;
 • het verplicht afsluiten van een ziekteverzuimverzekering.

Uiteraard bent je als bestuurder 100% verantwoordelijk voor het besturen van je DUBV, maar als je tegen de opgestelde kwaliteitsregels ingaat kan en zal Uniforce maatregelen nemen om het Uniforce-concept te beschermen. Deze maatregelen beginnen met het intrekken van de Verklaring Uniforce Registratie (VUR) en kunnen zelfs leiden tot jouw ontslag als directeur van de DUBV.

Doordat er een arbeidsovereenkomst is binnen de B.V. is de DUBV de werkgever van de directeur en hiermee ook verantwoordelijk voor het afdragen van loonheffing en sociale verzekeringspremies over de gewerkte uren van de directeur. Opdrachtgevers die een Uniforce Professional inhuren weten zeker dat zij nooit loonheffing en sociale verzekeringspremies hoeven te betalen en ook geen andere werkgeversverplichtingen hebben.

Sociale zekerheid

Kan ik als Uniforce Professional gebruik maken van het sociale stelsel?

Uniforce Professionals zijn verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. Hierdoor kun je, indien nodig, aanspraak maken op WW of WIA.

Doordat je werknemer bent in de DUBV bouw je rechten op voor o.a. de WW en WIA. Je hebt hiermee dezelfde inkomenszekerheid als een medewerker in loondienst.

Belangrijk daarbij om te vermelden is dat wanneer je al lange tijd zelfstandig ondernemer bent je opnieuw rechten moet opbouwen. Wanneer je uit een loondienst situatie komt en je kiest ervoor om deel te nemen aan Uniforce dan neem je de reeds opgebouwde rechten mee. Op deze manier maak je wel meteen aanspraak op deze inkomenszekerheid. Natuurlijk altijd afhankelijk van de persoonlijke situatie, bijvoorbeeld hoe lang je al in loondienst werkt.

Is de ziekteverzuimverzekering verplicht?

Werkgevers zijn inzake de Wet verbetering Poortwachter verplicht om twee jaar lang loon door te betalen van zijn werknemers. De DUBV is volgens het Burgerlijk Wetboek de werkgever van de directeur. Als de directeur ziek is, komen er geen inkomsten binnen om loon door te kunnen betalen. Uniforce stelt daarom een ziekteverzuimverzekering verplicht. De ziekteverzuimverzekering is een verplicht collectief dat is afgesloten bij het Sociaal Fonds Zelfstandigen (SFZ). Doordat SFZ ook de aangewezen deskundige is voor de uitvoering van Poortwachter is deze verzekering gekoppeld aan het systeem van ziekmelding en Arboarts. De premie is afhankelijk van de hoogte van het te verzekeren loon waardoor het niet mogelijk is om een correct algemeen antwoord te geven. Als richtlijn kan je denken aan ongeveer € 100,- per maand zakelijke kosten in de DUBV (richtlijn voor een directeur groot- aandeelhoudersalaris van circa € 50.000,-).

Is er een aansprakelijkheidsverzekering nodig?

Ja, op grond van de statuten dient de DUBV een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met voldoende dekking.

Vrijwaring

Wat houdt de vrijwaring voor opdrachtgevers in?

De vrijwaring houdt in dat de inhurende partij/ opdrachtgever geen arbeidsrechtelijke en fiscale risico’s loopt. De opdrachtgever hoeft dus geen loonbelasting en sociale premies af te dragen en heeft geen andere werkgeversverplichtingen.

Ben ik vanuit een gewone B.V. ook gevrijwaard voor claims?

Soms wordt er geadviseerd om een B.V. op te richten als er een kans bestaat op schijnzelfstandigheid. Als motivatie wordt aangegeven dat de B.V. dan de opdracht uitvoert waardoor jij bij eventuele claims niet hoofdelijk aansprakelijk bent.

Dit is NIET correct.
In de beleidsregels beoordeling dienstbetrekking van het UWV en de Belastingdienst staan omschreven:

Het begrip directeur-grootaandeelhouder in de werknemersverzekeringen

Artikel 6, lid 1, sub d van de werknemersverzekeringen bepaalt dat niet als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van de directeur-grootaandeelhouder. In de op artikel 6, lid 4 gebaseerde regeling (hierna: regeling dga) is bepaald wie dga is. Het gaat hier om bestuurders van een vennootschap die minstens de helft van de aandelen bezitten, of anderszins een zodanig aantal dat zij niet tegen hun wil door de aandeelhoudersvergadering (ava) kunnen worden ontslagen.

Deze uitzondering heeft betrekking op de arbeidsverhouding tot de onderneming waarbinnen de dga als zodanig werkzaam is. Hij kan echter wel in een verzekerde arbeidsverhouding werkzaam zijn bij andere opdrachtgevers; daarbij komt voor de toepassing van de werknemersverzekeringen aan het bestaan van een houdstervennootschap (personal holding) of een management-BV weinig betekenis toe, indien voldoende duidelijk is dat de dga van die vennootschap geacht wordt persoonlijk arbeid te verrichten voor degene waarvoor de overeengekomen (management-)taak wordt vervuld.

In de feitelijke werksituatie wordt er gekeken wie de persoonlijke arbeid verricht. Het is voor een B.V. niet mogelijk om sociale verzekeringspremies te betalen voor de DGA. Jouw opdrachtgever heeft dan ook geen garantie dat hij geen werkgever is en geen loonheffing en sociale verzekeringspremies hoeft te betalen.

Bij de het inhuren van een Uniforce Professional weet de opdrachtgever wel zeker dat hij nooit loonheffing en sociale verzekeringspremies hoeft te betalen.
Lees ook het artikel: ‘Oprichten BV alternatief voor de modelovereenkomst?

Oprichtingsproces

Hoe lang duurt het oprichten van een DUBV?

Bij de notaris tekenen we de oprichtingsakte van de DUBV, je opent een rekening bij de bank en stort aandelenkapitaal (€80,-). De DUBV wordt ingeschreven bij de KvK en aangemeld bij de Belastingdienst voor loonheffing en omzetbelasting. Dit alles kan binnen twee weken rond zijn. Voor het afgeven van de Verklaring Uniforce Registratie (VUR) moet echter eerst je dossier compleet zijn. Houdt rekening met een periode van minimaal 2 tot 4 weken.

Wat zijn de kosten van een DUBV?

Een DUBV oprichten kan al vanaf €400,-. Dit zijn eenmalige kosten voor de oprichting van de DUBV bij de notaris. De hoogte is afhankelijk van de keuze van de notaris. Daarnaast stort je eenmalig €80,- aandelenkapitaal.

De maandelijkse kosten voor het Uniforce-concept zijn €170,- per maand. Hier is o.a. bij inbegrepen:

 • Arbodienst Sociaal Fonds Zelfstandigen (Verplichting Wet verbetering Poortwachter)
 • Lidmaatschap Sociaal Fonds Zelfstandigen
 • Inlenersaansprakelijkheidsverzekering
 • Eerstelijns juridische ondersteuning

Verder zijn werkgevers inzake de Wet verbetering Poortwachter verplicht om twee jaar lang loon door te betalen. Uniforce stelt daarom een ziekteverzuimverzekering verplicht.

Of je er netto op voor- of achteruit gaat hangt sterk af van je persoonlijke situatie. Voorbeelden van factoren die hierbij een rol spelen:

 • Huidige werkvorm waarmee je gaat vergelijken (loondienst, eenmanszaak of B.V.)
 • Leeftijd en gezondheid (i.v.m. het vergelijken van de kosten t.o.v. een arbeidsongeschiktheidsverzekering, deze verzekering heb je bij de DUBV niet nodig omdat je deelneemt aan het sociale stelsel)
 • Hoogte van het te verzekeren loon voor de ziekteverzuimverzekering. Als richtlijn kan je denken aan ongeveer €100,- per maand zakelijke kosten in de Declarabele Uren BV. (richtlijn voor een directeur groot- aandeelhoudersalaris van circa € 50.000,-).

Wat van belang is zijn de opbrengsten en daarvoor verwijzen wij je door naar jouw accountant omdat die jouw persoonlijke situatie kent.

Over het algemeen kun je stellen dat het Uniforce-concept pas interessant wordt bij een (verwachte) jaaromzet vanaf €60.000 per jaar. Dit kun je laten berekenen door een administratiekantoor of accountant. Zelf berekenen kan ook, ga voor een handige rekentool naar www.bvik.nl.

Prijzen zijn excl. BTW

Kan ik het oprichtingsproces volgen?

Ja, dit kan. Het gehele oprichtingsproces verloopt digitaal via de portal Mijn.Uniforce.nl. Zo kan de professional gedurende zijn oprichting exact zien welke gegevens nog ontbreken in zijn of haar dossier en welke documenten er nog moeten worden aangeleverd. Bij vragen kun je direct contact leggen met één van de consultants van Uniforce. Dit kan via online tickets of telefonisch. Na het invullen van alle verplichte velden wordt het notarisformulier verzonden naar de notaris. De notaris zal dan contact opnemen voor ondertekening van alle stukken. Na ondertekening wordt de DUBV door de notaris ingeschreven bij de Kamer van Koophandel waarvan je automatisch bericht ontvangt. Zodra je de bevestiging van inschrijving ontvangen hebt, kun je een bankrekeningnummer opnemen. De keuze hiervoor staat vrij. Ook ontvang je automatisch alle benodigde belastingnummers van de Belastingdienst. Denk hierbij aan het BTW nummer, Loonheffingsnummer en de Sectorcode. Al deze documenten dienen te worden geüpload in ons digitaal platform. Deze ‘taken’ staan al gereed. Op het moment dat alle taken zijn uitgevoerd ontvang je van Uniforce de Verklaring Uniforce Registratie (VUR).

Biedt Uniforce hulp bij het ondernemen?

Ja, je kan altijd kosteloos bij Uniforce terecht met je vragen over ondernemen. Als bestuurder van de Declarabele Uren B.V. kun je bijvoorbeeld te maken krijgen met ondernemerszaken zoals niet betalende opdrachtgevers, correspondentie met pensioenfondsen, onduidelijke contracten e.d. Uniforce biedt eerstelijns ondersteuning bij ondernemersvraagstukken. Je kunt terugvallen op de kennis van alle professionals die van dit concept gebruikmaken.

Maak kennis met het netwerk van Uniforce Professionals.

Wat als ik wil stoppen met de DUBV?

Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat je op een bepaald moment wilt stoppen met het Uniforce-concept. Misschien heb je wel ambitie om je eigen organisatie met personeel te runnen. Of wellicht krijg je een baan aangeboden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als Uniforce Professional kun je in- en uitstappen wanneer je wilt. Jij bepaalt wanneer je wilt stoppen met het Uniforce-concept. Dat kan op twee manieren:

 • Aandelen overnemen

Als je de B.V. wilt behouden maar door wilt gaan zonder Uniforce-concept dan is Uniforce Group verplicht om mee te werken aan een aandelenoverdracht. Met andere woorden jij neemt de 20 aandelen van Uniforce over voor € 20,- en betaalt de notariskosten voor de akte van aandelenoverdracht. De vrijwarende Verklaring Uniforce Registratie (VUR) komt daarmee te vervallen.

 • DUBV liquideren

Als je niet verder wilt met de B.V. dan wordt de DUBV geliquideerd en zorg jij er met je accountant voor dat de liquidatiestukken worden opgemaakt zodat de BV kan worden uitgeschreven bij de KvK.

Financien en administratie

Verzorgt Uniforce de administratie van mijn DUBV?

Nee, Uniforce verzorgt niet de administratie en/of boekhouding van de DUBV.

Je zorgt zelf voor je administratie of je hebt een boekhouder of accountant die dit voor jou verzorgt. Daarnaast dient er eens per jaar een accountantsverklaring opgesteld te worden. Deze accountantsverklaring kan enkel opgesteld worden door:

 • RA of AA accountants
 • NOAB kantoren met horizontaal toezicht van de Belastingdienst
 • Register Belastingadviseurs

De jaarstukken dienen jaarlijks voor juli aangeleverd te worden bij Uniforce. Uniforce controleert deze stukken en verstrekt vervolgens jaar de VUR aan de Uniforce Professional.

Kan ik kiezen voor mijn eigen administratie-, accountantskantoor?

Je kunt kiezen voor je eigen administratie- of accountantskantoor mits deze jaarlijks een goede jaarrekening op kan leveren en een geldig Assurance Rapport. Indien je een kantoor kiest welke nog niet bij Uniforce bekend is, neemt Uniforce contact met ze op om het concept in detail uit te leggen en een partnerverklaring te laten tekenen waarbij ze aangeven volgens de Nederlandse Wetgeving je administratie te zullen behandelen. Het Assurance Rapport dient wel door een AA of RA accountant te zijn opgesteld en getekend, of door een aangesloten NOAB-kantoor dat onder horizontaal toezicht staat van de Belastingdienst.

Kijk hier voor de administratie en accountancykantoren met een Uniforce partnerverklaring.

Wet DBA en Uniforce

Welke invloed hebben de Wet DBA en de aanvullende voorstellen van Rutte III op het Uniforce-concept?

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en de voorstellen van Rutte III regelen de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Uniforce Professionals hebben een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met de DUBV (BW 7:610). DBA en Rutte III hebben dus geen enkele invloed op de werking van het Uniforce-concept.