Home/Kenniscentrum/Een eindeloze strijd tegen schijnzelfstandigheid

Achtergronden

Een eindeloze strijd tegen schijnzelfstandigheid

Wat is er de afgelopen 20 jaar allemaal gebeurd?

Voortgang bestrijding schijnzelfstandigheid

De kamerbrede wens van het parlement om schijnzelfstandigheid te bestrijden, kent al een lange geschiedenis. Nu er in de laatste jaren zoveel zzp’ers actief zijn geworden, krijgt het veel aandacht in de media en lijkt het probleem pas sinds kort te spelen maar niets is minder waar! De overheid probeert al decennialang dit fenomeen onder controle te krijgen. Om beeld te geven aan de oeverloze en machteloze strijd van de overheid en aan de wordingsgeschiedenis van Uniforce, hebben we een tijdlijn gepubliceerd. Deze tijdlijn geeft weer wat er de afgelopen 20 jaar allemaal geprobeerd is.

Kan de overheid het probleem van zelfstandigheid oplossen?

Na de vele pogingen, na de plannen van al die kabinetten, na al die ministers en staatssecretarissen, is de vraag gerechtvaardigd of de overheid wel in staat is om het probleem van de schijnzelfstandigheid op te lossen. We worden steeds vaker met dit soort realiteiten geconfronteerd. Kan de overheid de armoede en honger uit Nederland wegnemen? Nee, niet zonder de hulp van particuliere initiatieven als de voedselbank. Kan de overheid de dakloosheid in Nederland wegwerken? Nee, niet zonder de hulp van de particuliere dakloze opvang. Kan de overheid het pensioenstelsel hervormen? Nee, niet zonder innovatieve ideeën vanuit de samenleving. Kan de overheid de woningvoorraad op niveau brengen? Nee niet zonder de welwillende hulp van de bouwsector. Kan de overheid de Corona-testcapaciteit snel vergroten? Nee, niet zonder de hulp van particuliere laboratoria. Et cetera, et cetera.

Het wordt zo langzamerhand belangrijk dat de overheid haar eigen machteloosheid leert inzien en proactief de samenwerking gaat zoeken met partijen in de samenleving die de kennis, de ervaring en de creativiteit hebben om tot oplossingen te komen. Oplossingen die voldoen aan de wet en regelgeving maar ook recht doen aan de eisen van deze tijd zonder dat er steeds wordt terug gestreefd naar de oplossingen van de vorige eeuw. Het is daarbij goed om in te zien dat niet alle knelpunten kunnen worden weggenomen met één wet of één concept. De hedendaagse realiteit en problematiek is te divers en complex om alles in één beweging op te lossen. Er zullen verschillende oplossingen voor verschillende groepen nodig zijn.

Een onzekere situatie op de arbeidsmarkt

Het moet telkens zeer frustrerend zijn voor zelfstandigen dat de overheid er onduidelijkheid over laat bestaan of ze als freelancer wel legaal bezig zijn. De suggestie wordt steeds gewekt dat de zelfstandige bij een controle mogelijk als schijnzelfstandige zal worden gezien en vervolgens kan rekenen op navorderingen en boetes. Sinds de invoering van de Wet DBA (en daarmee de afschaffing van de VAR) komt daar nog bij dat ook de opdrachtgever (en/of de intermediair) altijd medeverantwoordelijk is voor de feitelijke werksituatie en dus ook risico lopen op navorderingen, aanspraken en boetes. Het is daarom niet gek dat verschillende opdrachtgevers huiverig zijn geworden om zzp’ers (te lang) in te huren. Met het zaaien van onzekerheid, oogst de overheid angst op de arbeidsmarkt. De overheid heeft daarmee in feite weer dezelfde onzekere situatie voor freelancers gecreëerd als aan het einde van de jaren 90. In die tijd besloten vijf zelfstandigen om niet af te wachten tot de overheid met betere regelgeving zou komen maar zelf de hand aan de ploeg te slaan.

Alle risico's weg

Deze bevriende groep freelancers waaronder Piet de Bondt en Rob van Erk voelden de onzekerheid opkomen. Onzekerheid voor henzelf en hun gezinnen maar ook onzekerheid voor hun opdrachtgever. Zij wilden een situatie creëren waardoor alle risico’s voor henzelf en hun opdrachtgever zouden worden weggenomen. Iets dergelijks zou volgens de initiatiefnemers alleen kunnen werken als de civiele en fiscale wetgeving heel precies werd gevolgd. Daarover zou geen greintje twijfel mogen bestaan. Ze werkten daarom vanaf het beging samen met fiscaal en notarieel juristen en natuurlijk met de Belastingdienst en GAK-Nederland (voorloper van het UWV).

De oprichting van Uniforce

In eerste instantie wilden ze een oplossing voor hun eigen situatie en werd er nog niet aan het oprichten van een bedrijf gedacht. Het was voor hen vooral belangrijk dat de nieuwe werkvorm volledig moest kloppen met de wet- en regelgeving en dat alles eerlijk en transparant zou zijn. De Wet werd ingezet als vriend zodat er door niemand ooit een speld tussen te krijgen zou zijn. Nadat het Uniforce-concept was voorgelegd aan de Belastingdienst en het UWV en geheel door hen werd goedgekeurd, kwamen er steeds meer freelancers die interesse toonden. Rob en Piet besloten daarom in september 2000 Uniforce Group B.V. op te richten zodat ze veel meer freelancers ‘vrijheid en zekerheid’ zouden kunnen bieden. Samen met die freelancers richtte Uniforce Group B.V. Declarabele Uren B.V.’s  (DUBV’s) op die als werkgever van de professionals dienst gingen doen.

20 jaar kloppend!

In de afgelopen 20 jaar is het Uniforce-concept ontelbare keren door de controle molen gegaan. Door de Belastingdienst, door het UWV, door de SNCU (CAO-waakhond), door de SNA (Stichting Normering Arbeid) en door verschillende inspectie organisaties in het kader van een NEN-certificering. Steeds luidt de conclusie dat sprake is van detachering en dat verbaast ons bij Uniforce nooit want dat is nu juist vanaf het ontstaan van de DUBV ons leidend principe. Alles moet kloppen, niets wordt ontdoken, alle afdrachten worden gedaan en dat controleren we dagelijks. De DUBV bestaat al meer dan 20 jaar en werkte voordat de VAR bestond, werkte tijdens het bestaan van de VAR tot mei 2016 en de DUBV klopte nadat de VAR weer was afgeschaft. Wel raakte ook Uniforce na een rechtszaak haar vrijwarende verklaring vooraf, per 1 januari 2020 kwijt zoals de zzp’er de VAR al eerder kwijt raakte. Dit kwam omdat de rechter vond dat dit concurrentievervalsend werkte omdat niemand meer een vrijwaring vooraf had en Uniforce als enige nog wel zo’n verklaring had. De DUBV bleef als veilige werkvorm wel overeind want in die rechtszaak werd vastgesteld dat de DUBV de inhoudingsplichtige werkgever is en de Uniforce Professional een verplicht verzekerde werknemer.

De DUBV gegarandeerd toekomstbestendig

Ondanks alle commotie en veranderingen rondom de positie van de zzp’er en zijn opdrachtgever van de laatste jaren, is en blijft de DUBV een in beton gegoten zekerheid voor de professional en zijn opdrachtgever die niet kunnen voldoen aan de Wet DBA en te maken krijgen met schijnzelfstandigheid. In een degelijke werksituatie moet er voor een vorm van loondienst worden gekozen en dan is de DUBV een vorm van detacheren waarin de professional de meeste zelfstandigheid kan genieten.

Omdat voor de Uniforce Professional alle loonheffingen inclusief sociale verzekeringspremies worden ingehouden en afgedragen en er aan alle andere werkgevers en werknemers verplichtingen wordt voldaan, is de DUBV 100% toekomst-proof! Hierdoor zijn Uniforce Professionals een perfecte stabiele aanvulling op de flexibele schil van organisaties.

Het belang van de ZP'er staat bij Uniforce voorop

We zijn er bij Uniforce van overtuigd dat onze arbeidsmarkt innovatieve oplossingen nodig heeft om aan de eisen van de moderne tijd te kunnen blijven voldoen. Dat kan niet door te blijven streven en terugverlangen naar het lange dienstverband van de 20ste eeuw. Dat werkt in veel gevallen niet meer en dat willen mensen vaak niet meer. Na decennialang gepruts is het niet meer realistisch om op korte termijn een eigentijdse aanpak van de overheid te verwachten en oplossingen zullen daarom vanuit de samenleving moeten komen. De instelling waarmee de initiatiefnemers van de DUBV destijds de hand aan de ploeg sloegen, is nu meer dan ooit nodig. Juist daarom blijft Uniforce nieuwe initiatieven lanceren die passen bij de moderne professional in de huidige arbeidsmarkt. Altijd binnen de bestaande regelgeving, altijd in het belang van de professional en altijd op een persoonlijke manier.

Delen op social media