Privacy Statement Uniforce Group BV 2018

Privacy statement

Uniforce Group verwerkt persoonsgegevens en gaat hier respectvol mee om. Wij willen u hierover
graag duidelijk en transparant informeren. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Uniforce Group persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben,
willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:
– Uniforce Professionals en hun vertegenwoordigers.
– Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
– Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben,
willen krijgen of hebben gehad.

Waarvoor verwerkt Uniforce Group persoonsgegevens?
a. Om een relatie met u te kunnen aangaan
Als u overweegt om te gaan werken vanuit een DUBV of wanneer u een product of dienst wilt
afnemen, dan hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo zullen wij bij aanmelding bijvoorbeeld samen
met u onderzoeken of het Uniforce-concept voor u geschikt is. De gegevens die wij in eerste instantie
van u ontvangen via ons contactformulier en via de intentieovereenkomst zullen uitsluitend in de
besloten klantomgeving “Mijn Uniforce” worden gebruikt voor de stappen die nodig zijn voor
oprichting en exploitatie van een DUBV. Daarnaast ontvangen wij bij het definitief aangaan van een
relatie bij oprichting van een DUBV een kopie van uw identiteitsbewijs voor in uw dossier.
b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren
Als u werkt vanuit een DUBV en met Uniforce Group een uitvoeringsovereenkomst Uniforce-concept
bent aangegaan, willen wij u goed van dienst zijn. Voor een juiste uitvoering van die overeenkomst
verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om
contact met u te onderhouden. Wij leggen daarnaast ook de onderlinge communicatie vast in
gespreksnotities, emailberichten, online tickets in Mijn Uniforce en notulen van
aandeelhoudersvergaderingen.
c. Voor ontwikkeling en verbeterdoeleinden
Wij kunnen de gegevens die wij van u hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren.
Met behulp van deze analyses kunnen wij de dienstverlening aan u en alle andere Uniforce
Professionals verbeteren.
d. Om wettelijke verplichtingen na te komen
Wij moeten op basis van onze uitvoeringsovereenkomst Uniforce-concept en de
vaststellingsovereenkomst met Belastingdienst en UWV gegevens over u beheren. Wet- en
regelgeving kan ons er ook toe verplichten om (geanalyseerde) gegevens over u aan een
overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland
door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, het UWV en bedrijfsverenigingen. Daarnaast
moeten wij op basis van onze zorgplicht op grond van o.a. de sociale verzekeringswetgeving en de
Wet Poortwachter persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.
e. Voor onze bedrijfsvoering
Als concepthouder vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben
van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat wij weten of u samenwerkt met andere partijen die een
risico kunnen opleveren. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen,
verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om te bepalen welk risico wij lopen bij de afgifte van
onze Verklaring Uniforce Registratie (VUR).
f. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
Als u onze maandelijkse nieuwsbrief wilt ontvangen hoeven wij geen persoonsgegevens van u, uw
emailadres volstaat. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst
van abonnees. U kunt uw toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen ook zelf weer
intrekken.
g. Voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde
doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden, kunnen wij de gegevens toch nog
moeten bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij
juridische procedures of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen worden gebruikt.

Uniforce Group verwerkt soms bijzondere persoonsgegevens ‘gezondheid’
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over iemands gezondheid,
strafrechtelijk verleden, godsdienst of ras. Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens
gebruiken tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is.
Uniforce verwerkt enkel en incidenteel bijzondere persoonsgegevens over uw gezondheid, op grond
van de met u gesloten uitvoeringsovereenkomst. Bijvoorbeeld als u zich ziek meldt en uw DUBV als
werkgever het salaris moet doorbetalen op grond van wettelijke bepalingen.

Gegevens over uw gezondheid
Om onze rol als concepthouder goed te kunnen vervullen, verwerken wij op grond van de met u
gesloten uitvoeringsovereenkomst Uniforce-concept soms gegevens over uw gezondheid.
Bijvoorbeeld als u zich ziek meldt en uw DUBV als werkgever het salaris moet doorbetalen op grond
van wettelijke bepalingen.

Overige bijzondere persoonsgegevens
Uniforce Group verwerkt geen overige bijzondere persoonsgegevens. Uitzondering daarop kan zijn
als wij dat mogen op basis van een overeenkomst met u of als wij dat moeten op basis van de wet.
Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf
openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hoe gaat Uniforce Group met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Uniforce Group kunnen uw persoonsgegevens alleen worden
gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze
medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld aan derden?
Soms kunnen derden worden ingeschakeld die in opdracht, van u of van ons, persoonsgegevens
bewerken. Bijvoorbeeld een arbodienst, accountantskantoor, verzekeraar e.d. Wij kunnen alleen
derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt (de
uitvoeringsovereenkomst Uniforce-concept) of in opdracht van u. Deze derde kan alleen onze
opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en
geheimhouding garandeert.
Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze
bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Dit kan alleen gebeuren met uw toestemming.
Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Kan ik zien welke persoonsgegevens Uniforce Group van mij verwerkt?
Ja, u krijgt via uw inlogcode in “Mijn Uniforce” een overzicht van de persoonsgegevens die over u zijn
verwerkt.
Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij
zijn verwerkt? Dan kunt u vaak zelf die gegevens aanpassen of een verzoek tot wijziging, aanvulling of
verwijdering indienen. Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn vanuit de uitvoeringsovereenkomst
Uniforce-concept kunnen niet worden verwijderd tot het moment dat onze
bewaarplicht rechtens is verlopen.

Gebruik besloten gedeelte website
Als Uniforce Professional heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om in te loggen op het
besloten deel van onze website: de online kennisbank. Wij verstrekken de inloggegevens aan u en
adviseren u om vervolgens het wachtwoord zelf te wijzigen. Als gebruiker bent u zelf
verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw inloggegevens. Uniforce Group gaat er van uit
dat degene die inlogt met die gegevens bevoegd is tot het gebruik daarvan. Als u vermoedt dat uw
inloggegevens onbevoegd gebruikt worden of onbevoegd bij een ander bekend zijn, dient u Uniforce
Group daarvan direct op de hoogte te stellen zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

Cookiebeleid

 

Google Analytics en uw gegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden gebruikt voor
statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de
werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze
gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en
hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen
informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
De gegevens van bezoekers die wij versturen naar Google Analytics zullen worden geanonimiseerd.
De gegevens van de bezoeker zijn dus niet te achterhalen. Lees het privacybeleid van Google voor
meer informatie over de gegevens die worden verzameld.

Facebook en Twitter en uw gegevens
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt
aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

In het privacy beleid van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) kunt u lezen
wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Uniforce Group kunt u
terecht bij de directie van Uniforce Group, Oosteinde 35, 3842 DR Harderwijk.
Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door
Uniforce Group bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan Uniforce Group dit document wijzigen?
Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan
passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan
attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De
meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.uniforce.nl

Verklaring van gebruikte woorden
Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal
van deze woorden bedoelen:
Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en
adres, maar ook uw inkomen.
Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen,
maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.