OprichtenBVModelovereenkoms

We komen artikelen tegen waarbij er geadviseerd wordt om een BV op te richten als je geen risico wilt lopen over de kwalificatie van je arbeidsrelatie met je opdrachtgever. Ook tijdens mijn intakegesprekken krijg ik hier regelmatig vragen over. In dit artikel staat de volgende vraag centraal:

Is het oprichten van een BV een oplossing voor situaties waarbij de arbeidsrelatie met de opdrachtgever de kwalificatie arbeidsovereenkomst kan krijgen?

Nog steeds denken veel mensen dat je als bestuurder van een B.V. niet persoonlijk aansprakelijk bent. Dit geldt niet in alle situaties, bijvoorbeeld wanneer er moet worden vastgesteld of er sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. In deze situatie wordt er gekeken of de drie elementen die ervoor zorgen dat er een arbeidsovereenkomst tot stand komt aanwezig zijn. Volgens vaste jurisprudentie zijn voor de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst de volgende criteria van belang:

  • de opdrachtnemer is verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten;
  • de opdrachtgever is verplicht tot betaling van loon;
  • de opdrachtnemer staat in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever.

Steeds als aan alle criteria is voldaan, is er sprake van een arbeidsovereenkomst. Arbeid die in dienstbetrekking wordt verricht, leidt van rechtswege (automatisch) tot verzekering voor de werknemersverzekeringen en de Zvw. De werkgever moet over het loon in dienstbetrekking loonheffingen inhouden en afdragen. De werkgever is tevens verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te vergoeden aan de werknemer.

BV verricht geen persoonlijke arbeid
Doordat de BV als rechtspersoon geen persoonlijke arbeid verricht, wordt er vaak gedacht dat er daarmee nooit sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst. Maar daar gaat het mis…

Een arbeidsrelatie bestaat alleen tussen natuurlijk personen, dus niet met een B.V..
Op het moment dat de Belastingdienst of een rechter gaat uitzoeken of er sprake is van een arbeidsovereenkomst dan wordt er gekeken naar natuurlijke personen. De opdrachtgever geeft een natuurlijk persoon de opdracht om persoonlijke arbeid te verrichten.

Indien voldoende duidelijk is dat de DGA van de vennootschap geacht wordt persoonlijk arbeid te verrichten voor degene waarvoor de overeengekomen (management-)taak wordt vervuld dan is de DGA persoonlijk aansprakelijk en niet zijn B.V..  Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0014311/geldigheidsdatum_29-10-2015

Met een B.V. kan je de sociale verzekeringswetgeving/arbeidsrecht niet ontlopen. Er is een uitzondering: de Declarabele Uren B.V. Kijk hier voor meer informatie.

 

Tom_LageveenTom geeft als consultant vrijblijvend advies over arbeidsrelaties, de VAR, de Wet DBA, werkvormen voor zelfstandigen, het Uniforce-concept en overige gerelateerde ondernemerszaken. Hij verzorgt de intakegesprekken, presentaties en webinars. Daarnaast schrijft hij artikelen en blogs voor en over zelfstandig professionals. Meer weten over Tom? Bekijk hier zijn LinkedIn profiel.

 

 

 

banner_728x90-3