Privacy statement Uniforce Group

Uniforce Group verwerkt persoonsgegevens en gaat hier respectvol mee om. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • Uniforce Professionals en hun vertegenwoordigers.
  • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

a. Om een relatie met u te kunnen aangaan

Als u overweegt om te gaan werken vanuit een DUBV of wanneer u een product of dienst wilt afnemen, dan hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo zullen wij bij aanmelding bijvoorbeeld samen met u onderzoeken of het Uniforce-concept voor u geschikt is. De gegevens die wij in eerste instantie van u ontvangen via ons contactformulier en via de intentieovereenkomst zullen uitsluitend in de besloten klantomgeving “Mijn Uniforce” worden gebruikt voor de stappen die nodig zijn voor oprichting en exploitatie van een DUBV. Daarnaast ontvangen wij bij het definitief aangaan van een relatie bij oprichting van een DUBV een kopie van uw identiteitsbewijs voor in uw dossier.

b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als u werkt vanuit een DUBV en met Uniforce Group een uitvoeringsovereenkomst Uniforce-concept bent aangegaan, willen wij u goed van dienst zijn. Voor een juiste uitvoering van die overeenkomst verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Wij leggen daarnaast ook de onderlinge communicatie vast in gespreksnotities, emailberichten, online tickets in Mijn Uniforce en notulen van aandeelhoudersvergaderingen.

c. Voor ontwikkeling en verbeterdoeleinden

Wij kunnen de gegevens die wij van u hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij de dienstverlening aan u en alle andere Uniforce Professionals verbeteren.

d. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij moeten op basis van onze uitvoeringsovereenkomst Uniforce-concept gegevens over u beheren. Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om (geanalyseerde) gegevens over u aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, het UWV en bedrijfsverenigingen. Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht op grond van o.a. de sociale verzekeringswetgeving en de Wet Poortwachter persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.

e. Voor onze bedrijfsvoering

Als concepthouder vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat wij weten of u samenwerkt met andere partijen die een risico kunnen opleveren. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om te bepalen welk risico wij lopen bij de afgifte van onze Verklaring Uniforce Registratie (VUR).

f. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief

Als u onze maandelijkse nieuwsbrief wilt ontvangen hoeven wij geen persoonsgegevens van u, uw emailadres volstaat. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt uw toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen ook zelf weer intrekken.

g. Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden, kunnen wij de gegevens toch nog moeten bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen worden gebruikt.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Uniforce Group verwerkt soms bijzondere persoonsgegevens ‘gezondheid’

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over iemands gezondheid, strafrechtelijk verleden, godsdienst of ras. Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is. Uniforce verwerkt enkel en incidenteel bijzondere persoonsgegevens over uw gezondheid, op grond van de met u gesloten uitvoeringsovereenkomst. Bijvoorbeeld als u zich ziek meldt en uw DUBV als werkgever het salaris moet doorbetalen op grond van wettelijke bepalingen.

Gegevens over uw gezondheid

Om onze rol als concepthouder goed te kunnen vervullen, verwerken wij op grond van de met u gesloten uitvoeringsovereenkomst Uniforce-concept soms gegevens over uw gezondheid. Bijvoorbeeld als u zich ziek meldt en uw DUBV als werkgever het salaris moet doorbetalen op grond van wettelijke bepalingen.

Uniforce Group verwerkt geen overige bijzondere persoonsgegevens. Uitzondering daarop kan zijn als wij dat mogen op basis van een overeenkomst met u of als wij dat moeten op basis van de wet. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Uniforce Group kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Soms kunnen derden worden ingeschakeld die in opdracht, van u of van ons, persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een arbodienst, accountantskantoor, verzekeraar e.d. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt (de uitvoeringsovereenkomst Uniforce-concept) of in opdracht van u. Deze derde kan alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Dit kan alleen gebeuren met uw toestemming.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Ja, u krijgt via uw inlogcode in “Mijn Uniforce” een overzicht van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt.

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u vaak zelf die gegevens aanpassen of een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen. Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn vanuit de uitvoeringsovereenkomst Uniforce-concept kunnen niet worden verwijderd tot het moment dat onze bewaarplicht rechtens is verlopen.

Als Uniforce Professional heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om in te loggen op het besloten deel van onze website: de online kennisbank. Wij verstrekken de inloggegevens aan u en adviseren u om vervolgens het wachtwoord zelf te wijzigen. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw inloggegevens. Uniforce Group gaat er van uit dat degene die inlogt met die gegevens bevoegd is tot het gebruik daarvan. Als u vermoedt dat uw inloggegevens onbevoegd gebruikt worden of onbevoegd bij een ander bekend zijn, dient u Uniforce Group daarvan direct op de hoogte te stellen zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Wij maken op onze website gebruik van technische en functionele cookies. Het betreft in ons geval geen reclame- of advertentiecookies. Als bezoeker kan je van ons geen reclame ontvangen als je bijvoorbeeld op een nieuwssite zit.

Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over het gebruik en bezoek aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.

Over het geheel genomen helpen cookies ons om u te voorzien van een betere website, omdat ze ons onder meer inzicht geven in welke pagina’s u als nuttig ervaart en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over uzelf.

Als u liever geen cookies wilt opslaan op uw computer, kunt u ervoor kiezen deze uit te zetten via uw browser.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De gegevens van bezoekers die wij versturen naar Google Analytics zullen worden geanonimiseerd. De gegevens van de bezoeker zijn dus niet te achterhalen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie over de gegevens die worden verzameld.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

In het privacy beleid van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) kunt lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Uniforce Group kunt u terecht bij de directie van Uniforce Group, Oosteinde 35, 3842 DR Harderwijk.
Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door Uniforce Group bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.uniforce.nl

Verklaring woorden

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen.
Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.